Category Archives: Conditions

എന്താണു സിഒപിഡി?


Posted on July 2, 2015

സിഒപിഡി – ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്ടിവ് പള്‍മൊണറി ഡിസീസ്


സിഒപിഡി എന്നാല്‍  നമ്മുടെ ശ്വാസ കോശങ്ങള്‍  ഭാഗീകമായിഅടഞ്ഞുപോകുന്നതും എന്നാല്‍ ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാത്തതുമായ ഒരു മാരകമായ അസുഖമാണ്.

ലോകമൊട്ടാകെ എല്ലാവര്‍ഷവും 2.7 മില്യന്‍  ആളുകള്‍ സിഒപിഡി മൂലo മരിക്കുന്നു.

1990 ലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം സിഒപിഡി എന്ന അസുഖം മരണം  വിതക്കുന്ന അസുഖങ്ങളില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2000 ലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഈ അസുഖം നലാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് മുന്നേറി. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം  2020 ആകുമ്പോഴേക്കും സിഒപിഡി എന്ന  അസുഖം മരണം വിതക്കുന്ന അസുഖങ്ങളില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കും.

ഇന്ത്യയില്‍ 12.36 മില്യന്‍ ആളുകളെ സിഒപിഡി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു.അതില്‍  62% പുരുഷന്മാരും  38% സ്ത്രികളുമാണ്.

സിഒപിഡി  ഒരു  പകര്‍ച്ചവ്യാധിയല്ല.  അതായത്  ഇത്  രോഗാണുക്കള്‍  മൂലo ഉണ്ടാകുന്ന  രോഗമല്ല.  അതുകൊണ്ട്  ഒരാളില്‍  നിന്ന്  മറ്റൊരാള്‍ക്ക്  രോഗം ബാധിക്കില്ല.

സി ഒ പി ഡി യുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍

 • നിങ്ങള്‍  35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണോ?
 • നിങ്ങള്‍ പുകവലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ പുകവലിച്ചിരുന്ന  വ്യക്തിയാണോ?
 • ദീര്‍ഘകാലമായി  കഫത്തോടുകൂടിയുള്ള ചുമ.
 • രാത്രിയും പകലും ശ്വാസതടസം.
 • ശരീരഭാരം അസാധാരണമായി കുറയുക.
 • ജലദോഷവും ചെസ്റ്റ് ഇന്ഫെക്ഷ്നും ഭേദമാകാന്‍ അനേകം ആഴ്ചകള്‍ തന്നെ വേണ്ടിവരും.
 • ആരംഭഘട്ടത്തില്‍ കഠിനമായി അധ്വനിക്കുബോഴോ വേഗത്തില്‍ നടക്കുമ്പോഴോ ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെടും. എന്നാല്‍ രോഗം മൂര്‍ചിച്ചാല്‍ പടികള്‍ കയറുവാണോ കൂടുതല്‍ നടക്കുവാനോ ബുദ്ധിമുട്ട്  അനുഭവപ്പെടും.

ADULT ONSET OF ASTHMA    


Posted on May 1, 2015

What is Asthma?

Asthma is a common disease that affects the lungs. People who have asthma may experience wheezing, coughing, increased mucous production and difficulty breathing. These symptoms are caused by inflammation and/or obstruction of the airways, which transport air from the nose and mouth to the lungs.

People with asthma may have allergies “triggered” by various allergens. Allergens are substances found in our everyday environment

What is Adult Onset Asthma?

Many people develop asthma in childhood. However, asthma symptoms can appear at any time in life. Individuals who develop asthma as adults are said to have adult onset asthma. It is possible to first develop asthma at age 50, 60 or even later in life.

Adult onset asthma may or may not be caused by allergies. Some individuals who had allergies as children or young adults with no asthma symptoms could develop asthma as older adults. Other times, adults become sensitized to everyday substances found in their homes or food and suddenly begin to experience asthma symptoms. About 50 percent of older adults who have asthma are allergic.

Who Gets Adult Onset Asthma?

We do not know what causes asthma. There is evidence that asthma and allergy are in part determined by heredity.

Several factors may make a person more likely to get adult onset asthma. Women are more likely to develop asthma after age 20. For others, obesity appears to significantly increase the risk of developing asthma as an adult.

At least 30 percent of adult asthma cases are triggered by allergies. People allergic to cats may have an increased risk for developing adult onset asthma. Exposure to cigarette smoke, mold, dust, feather bedding, perfume or other substances commonly found in the person’s environment may trigger the first asthma symptoms. Prolonged exposure to certain workplace materials may set off asthma symptoms in adults.

Hormonal fluctuations and changes in women may play a role in adult onset asthma. Some women first develop asthma symptoms during or after a pregnancy. Women going through menopause can develop asthma symptoms for the first time. A study found that women who take estrogen supplements after menopause for ten years or more are 50 percent more likely to develop asthma than women who never used estrogen.

Different illnesses, viruses or infections can be a factor in adult onset asthma. Many adults first experience asthma symptoms after a bad cold or a bout with the flu.

Adult onset asthma is not caused by smoking. However, if you smoke or are exposed to cigarette smoke (secondhand smoke), it may provoke asthma symptoms.

What are the Signs and Symptoms of Adult Onset Asthma?

Asthma symptoms can include:

 • Dry cough, especially at night or in response to specific “triggers”
 • Tightness or pressure in the chest
 • Difficulty breathing
 • Wheezing—a whistling sound—when exhaling
 • Shortness of breath after exercise
 • Colds that go to the chest or “hang on” for 10 days or more

How Does Adult Onset Asthma Compare with Childhood Asthma?

Unlike children who often experience intermittent asthma symptoms in response to allergy triggers or respiratory infections, adults with newly diagnosed asthma generally have persistent symptoms. Daily medications may be required to keep asthma under control.

After middle age, most adults experience a decrease in their lung capacity. These changes in lung function may lead some physicians to overlook asthma as a possible diagnosis. Untreated asthma can contribute to even greater loss of lung function!

How is Adult Onset Asthma Diagnosed?

Asthma symptoms can mimic other illnesses or diseases—especially in older adults. Hiatal hernia, stomach problems or rheumatoid arthritis can create asthma-like symptoms. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has many of the same symptoms as asthma. COPD, which includes emphysema and chronic bronchitis, is very common in older adults, especially those who are or have been smokers.

To diagnose asthma, your physician will question you about your symptoms, do a physical exam, and conduct lung function tests. In addition, you may be tested for allergies. Your primary care physician may refer you to a pulmonologist (lung specialist) or an allergist for specialized testing or treatment.

If you have any asthma symptoms, don’t ignore them or try to treat them yourself! Get a definitive diagnosis from your health care provider.

How can adult onset asthma be managed?

There are four key steps to successfully managing asthma:

 • Learn about asthma and stay up-to-date on new developments
 • Take prescribed medications. Don’t make any changes until you check with your doctor. Don’t use over-the-counter medications unless prescribed by your doctor!
 • Check your lungs daily at home with a peak flow meter.
 • You often can detect changes in your lungs with a flow meter before you actually feel your symptoms increasing. Visit your doctor regularly for further in-office tests. These lung tests are painless and provide valuable data that help your physician make adjustments in your medications.
 • Make an asthma management plan with your health care provider. A plan establishes guidelines that tell you what to do if your asthma symptoms get worse.

How can Asthma Symptoms be Controlled or Reduced?

If your asthma symptoms are caused by allergies, take steps to control known or potential triggers in your environment. Allergy-proof your house for dust, mold, cockroaches and other common indoor allergens to which you are allergic. Reduce your outdoor activities when pollen counts or ozone levels are high. Choose foods that don’t contribute to your asthma or allergy symptoms. Evaluate your workplace for possible allergens and take the necessary steps to reduce your exposure to them.

Can Asthma Reappear in Adults After Disappearing Years Ago?

Asthma is usually diagnosed in childhood. In many patients, however, the symptoms will disappear or be significantly reduced after puberty. Around age 20, symptoms may begin to reappear. Researchers have tracked this tendency for reappearing asthma and found that people with childhood asthma tend to experience reappearing symptoms through their 30s and 40s at various levels of severity. Regardless of whether your asthma is active, continue to avoid your known triggers and keep your rescue medications or prescriptions up-to-date and handy in case you need them.

Childhood Asthma


Posted on April 22, 2015

What You Should Know About Childhood Asthma

Asthma is the most common chronic disease of childhood, and yet many parents know little about it. The numbers of young people and children with asthma is rising.Although asthma can occur in people of any age, even in infants, most children with the illness developed it by about age 5. Asthma seems to be more common in boys than in girls in early childhood.  By the teen years, the risk seems to even out between girls and boys.The best defense against childhood asthma begins with knowledge of the disease. This is the best way to ensure that, if your child does develop asthma, you and your doctor can work together to control the illness.

What Is Asthma?

Asthma is a chronic (long-term) illness in which the airways become blocked or narrowed. This is usually temporary, but it causes shortness of breath, trouble breathing, and other symptoms. If asthma becomes severe, the person may need emergency treatment to restore normal breathing.

When you breathe in, air travels through your nose and/or mouth through a tube called thetrachea (sometimes referred to as the “windpipe”). From there, it enters a series of smaller tubes that branch off from the trachea. These branched tubes are the bronchi, and they divide further into smaller tubes called the bronchioles. It is in the bronchi and bronchioles that asthma has its main effects.

The symptoms of asthma are triggered by things in the environment. These vary from person to person, but common triggers include cold air; exercise; allergens (things that cause allergies) such as dust mites, mold, pollen, animal dander or cockroach debris; and some types of viral infections.

Here is how the process occurs. When the airways come into contact with one of these triggers, the tissue inside the bronchi and bronchioles becomes inflamed (inflammation). At the same time, the muscles on the outside of the airways tighten up (constriction), causing them to narrow. Then the fluid (mucus) is released into the bronchioles, which also become swollen. The breathing passages are narrowed still more, and breathing becomes very difficult.

This process can be normal, up to a point. Everyone’s airways constrict somewhat in response to irritating substances. But in a person with asthma, the airways are hyperreactive. This means that their airways overreact to things that would just be minor irritants in people without asthma.

To describe the effects of asthma, some doctors use the term “twitchy airways.” This is a good description of how the airways of people with asthma are different from those without the disease. (Not all patients with hyperreactive airways have symptoms of asthma, though).

In mild cases of asthma, the symptoms usually subside on their own. Most people with asthma, though, need medication to control or prevent the episodes. The need for medication is based on how often asthma attacks occur and how severe they are. With the treatments available today, most children with asthma can do almost everything that children without the disease can do.

Who Gets Asthma and What Triggers It?

Some traits make it more likely that a child will develop asthma. These risk factors can alert you to watch for signs of the disease so that your child can be treated promptly.

Heredity. To some extent, asthma seems to run in families. Children whose brothers, sisters, or parents have asthma are more likely to develop the illness themselves. If both parents have asthma, the risk is greater than if only one parent has it. For some reason, the risk appears to be greater if the mother has asthma than if the father does.

Atopy. Certain types of allergies can increase a child’s risk of developing asthma. A person is said to have atopy (or to be atopic) when he or she is prone to have allergies. This tendency is passed on from the person’s parents. It is not the same as inheriting a specific type of allergy. Rather, it is merely the tendency to develop allergies. In other words, both the child and the parent might be allergic to something, but not necessarily to the same thing.

Substances in the environment that cause allergies—things like dust mites, mold or pollen—are known as allergens. Atopy causes the body to respond to allergens by producingimmunoglobulin E (IgE) antibodies. Antibodies are proteins that form in response to foreign substances in the body. One way to test a person for allergies is to perform skin tests with extracts of the allergens or do blood tests for IgE antibodies to these allergens.

What Are Some Asthma Triggers?

It is important to be aware of the things in your environment that tend to make asthma worse. These factors vary from person to person. Some of the more common factors or triggers are described here.

Allergens. Some allergens (substances that cause allergies) are more likely to trigger an asthma attack. For instance, babies in particular may have food allergies that can bring on asthma symptoms. Some of the foods to which American children are commonly allergic are eggs, cow’s milk, wheat, soybean products, tree nuts and peanuts.

A baby with a food allergy may have diarrhea and vomiting. He or she is also likely to have a runny nose, a wet cough, and itchy, flaky skin. In toddlers, common allergens that trigger asthma include house dust mites, molds and animal hair. In older children, pollen may be a trigger, but indoor allergens and molds are more likely to be a cause of asthma.

Viral infections. Some types of viral infections can also trigger asthma. Two of the most likely culprits are respiratory syncytial virus (RSV) and parainfluenza virus. The latter affects the respiratory tract in children, sometimes causing bronchitis (inflammation of the bronchi) or pneumonia (inflammation of the lining inside the lungs). RSV can cause diseases of the bronchial system known as bronchopneumonia and bronchiolitis. A young child who has wheezing with bronchiolitis is likely to develop asthma later in life.

Tobacco smoke. Today most people are aware that smoking can lead to cancer and heart disease. What you may not be aware of, though, is that smoking is also a risk factor for asthma in children and a common trigger of asthma for all ages.

It may seem obvious that people with asthma should not smoke, but they should also avoid the smoke from others’ cigarettes. This “secondhand” smoke, or “passive smoking,” can trigger asthma symptoms in people with the disease. Studies have shown a clear link between second hand smoke and asthma in young people. Passive smoking worsens asthma in children and teens and may cause up to 26,000 new cases of asthma each year.

Other irritants in the environment can also bring on an asthma attack. These irritants may include paint fumes, smog, aerosol sprays and even perfume.

Exercise. Exercise—especially in cold air—is a frequent asthma trigger. A form of asthma called exercise-induced asthma is triggered by physical activity. Symptoms of this kind of asthma may not appear until several minutes of sustained exercise. (When symptoms appear sooner than this, it usually means that the person needs to adjust his or her treatment). The kind of physical activities that can bring on asthma symptoms include not only exercise, but also laughing, crying, holding one’s breath and hyperventilating (rapid, shallow breathing).

The symptoms of exercise-induced asthma usually go away within a few hours. With proper treatment, a child with exercise-induced asthma does not need to limit his or her overall physical activity.

Other triggers. Cold air, wind, rain and sudden changes in the weather can sometimes bring on an asthma attack.

The ways in which children react to asthma triggers vary. Some children react to only a few triggers, others to many. Some children get asthma symptoms only when more than one trigger occurs at the same time. Others have more severe attacks in response to multiple triggers.

In addition, asthma attacks do not always occur right after exposure to a trigger. Depending on the type of trigger and how sensitive this child is to it, asthma attacks may be delayed.

Each case of asthma is unique to that particular child. It is important to keep track of the factors or triggers that you know to provoke asthma attacks in your child. Because the symptoms do not always occur right after exposure, this may take a bit of detective work.

What Are the Symptoms of Asthma?

Common symptoms of asthma include the following:

 • Wheezing is a high-pitched, whistling sound that your child may make during an asthma attack. If you hear this sound as your child breathes, be sure to let your doctor know. Not all people who wheeze have asthma, and not all those who have asthma wheeze. In fact, if asthma is really severe, there may not be enough movement of air through a person’s airways to produce this sound.
 • Chronic cough, especially at night and after exercise or exposure to cold air, can be a symptom of asthma.
 • Shortness of breath, especially during exercise, is another possible sign. All children get out of breath when they’re running and jumping, but most resume normal breathing very quickly afterward. If your child doesn’t, a visit to your doctor is in order.
 • Tightness in the chest is a symptom that you may have to ask your child about. If you notice any of the signs just described, it’s a good idea to ask your child whether he or she feels a tight, uncomfortable feeling in the chest.

Be Involved in Your Child’s Care

Asthma is an illness that is best understood, rather than feared. If your child has asthma, learn all you can about the disease and work with your child’s doctor. This will afford your child the best chance of controlling asthma and allowing him or her to lead a normal, healthy and happy life.

This information should not substitute for seeking responsible, professional medical care

Asthma Overview


Posted on April 21, 2015

what-is-asthamaAsthma is a disease of the lungs in which the airways become blocked or narrowed causing breathing difficulty. Asthma is commonly divided into two types: allergic (extrinsic) asthma and non-allergic (intrinsic) asthma. There is still much research that needs to be done to fully understand how to prevent, treat and cure asthma. But, with proper management, people can live healthy and active lives

ALLERGIC ASTHMA  

Allergic (extrinsic) asthma is characterized by symptoms that are triggered by an allergic reaction. Allergic asthma is airway obstruction and inflammation that is partially reversible with medication. Allergic asthma is the most common form of asthma, affecting over 50% of the 20 million asthma sufferers. Over 2.5 million children under age 18 suffer from allergic asthma. Many of the symptoms of allergic and non-allergic asthma are the same (coughing, wheezing, shortness of breath or rapid breathing, and chest tightness). However, allergic asthma is triggered by inhaled allergens such as dust mite allergen, pet dander, pollen, mold, etc. resulting in asthma symptoms.

NON-ALLERGIC ASTHMA

Non-Allergic (intrinsic) asthma is triggered by factors not related to allergies. Like allergic asthma, non-allergic asthma is characterized by airway obstruction and inflammation that is at least partially reversible with medication, however symptoms in this type of asthma are NOT associated with an allergic reaction. Many of the symptoms of allergic and non-allergic asthma are the same (coughing, wheezing, shortness of breath or rapid breathing, and chest tightness), but non-allergic asthma is triggered by other factors such as anxiety, stress, exercise, cold air, dry air, hyperventilation, smoke, viruses or other irritants. In non-allergic asthma, the immune system is not involved in the reaction.

What is COPD?


Posted on April 20, 2015
  Airways carry air to the lungs. Airways get smaller and smaller like branches of a tree. At the end of each tiny branchthere are many small air sacs–like tiny balloons.In healthy people, each airway is clear and open. Each tiny air sac fills up with air. Then the air quickly goes out.

  Full screen